Učebnice

 
 

Organizačné správanie: Od teórie k aplikácii v praxi

PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD. / Via Bibliotheca
Jazyk: slovenský
Počet stran 203 stran
Formát: Lze měnit formátování a velikost textuinfo
Běžná 230 Kč ušetříte -0%
ebux cena 230 Kč
 
 
 
Dostupná pro:
Wooky
Kindle
PocketBook
oblíbená e-kniha

Více o knize

Organizační chování se zabývá chováním lidí v pracovním procesu, který probíhá v institucích. Snaha pochopit chování lidí a adekvátně na něj reagovat, úzce souvisí s úspěšností manažerů a dalších pracovníků v organizaci. Současný svět je světem organizací, které vytvářejí lidé, aby mohli dosáhnout cílů, které jednotlivec nemůže docílit individuálně. Procesy, které v těchto organizacích probíhají, také realizují lidé. Na základě toho lze poukázat na nezastupitelnou úlohu člověka a jeho význam pro efektivní fungování organizace. Organizační chování se zabývá také manažerskou prací. Jeho obsah tvoří i otázky související s vedením lidí, jejich motivací, rozhodováním, komunikací, řešením konfliktů na pracovišti a podobně. Proto je organizační chování integrální součástí studijních programů každé významné vzdělávací instituce, která poskytuje vzdělávací programy v oblasti managementu.

Předkládaný učební text je určen především studentům magisterského studia na Fakultě managementu Prešovské univerzity v Prešově, i studentům jiných vysokých škol podobného zaměření. Při sestavování některých praktických cvičení, případových studií a seminární činnosti jsme se inspirovali mimo jiné učebnicemi autorů Lussier - Human Relations in Organizations: Applications and Skill Building, Oslanda a kol. - Organizational Behavior: An Experiential Approach a Huczynski, Buchananovi - Organizational Behaviour: An Introductory Text, které nabízejí pohled na danou problematiku netradiční zážitkovou formou.

Jednotlivé kapitoly jsme sestavovali tak, aby studenti - budoucí manažeři - rozvíjely svou osobnost, kreativitu, spontánnost, komunikační dovednosti, schopnosti týmové spolupráce, sebepoznání, jak i další vlastnosti potřebné v každodenním životě. Zároveň, aby získávali znalosti a schopnosti na základě osobní a prožité zkušenosti, díky čemuž si je mnohem rychleji zapamatují. Přímým a aktivním zapojením se do procesu objevné a tvůrčí činnosti se u nich aktivuje mnohem komplexnější kognitivní cyklus, který nové učivo nezpracovává jen jako novou informaci, ale jako zážitek a zkušenost.

Tato kniha je koncipována jako učebnice, se kterou je vhodné pracovat na seminářích. Jednotlivé příběhy, dotazníky a testy jsou doplněny teoretickými poznatky, což by mělo přispět k aplikaci získaných znalostí v praxi. Úkoly a otázky jsou sestaveny tak, aby rozvíjely myšlení studentů a naučili je aplikovat získané vědomosti v každodenním životě.